دکتر ناصر باقری‌مقدم

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

انجام تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری یکی از راهکارهای اصلی ارتباط با صنعت است. در واقع تا زمانی که دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به نیازهای اصلی کشور به‌صورت کارآ پاسخ ندهند، نمی‌توان انتظار تعاملی اثربخش بین صنعت و دانشگاه را داشت.اما انجام تحقیقات کاربردی که منجر به توسعه فناوری و نوآوری یا حل مشکلات کشور شود نیاز به زیرساخت‌های ویژه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور دارد. رکن اصلی تحقیقات کاربردی، اعضای هیات‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند؛ امادر حال حاضر رابطه منطقی که به‌کارگیرنده این قشر از جامعه به‌صورت کارآ در تحقیقات کاربردی باشد، وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی که مسوولیت‌های تحقیقات کاربردی و حل مشکلات صنعت و توسعه فناوری را بر عهده دارند، تحصیل در کارشناسی ارشد و دکترا به‌عنوان شغل درنظر گرفته می‌شود و به ایشان حقوق پرداخت شده و همچنین به ازای این شغل درخواست‌های مشخص کاری وجود دارد.

 


Source: دنیای اقتصاد