معمای رشد پرشتاب نقدینگی در کنار تقاضای فزاینده پول از سوی کلیه عوامل اقتصاد طی سال‌های اخیر به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد علت و منشأ عمده این چالش کیفیت پایین خلق نقدینگی و وجود رانت در دسترسی به آن است. بنابر اذعان مسوولان، حجم عمده تسهیلات، مطالبات معوقات و سپرده‌های بانکی در اختیار کمتر از 2 درصد افراد جامعه است که همگی نشانه محدودیت دسترسی به منابع مالی برای سایر فعالان اقتصادی جامعه است.

Source: بانک و بیمه