برخی صرافی ها از امروز اقدام به عرضه ارز مداخله ای بانک مرکزی کردند.
Source: اخبار صرافی ها