برخی صرافی ها از امروز اقدام به عرضه ارز مداخله ای بانک مرکزی کردند. امروز برخی صرافی های میدان و خیابان فردوسی نرخ فروش ارز را به 4007 تا 4009 تومان کاهش دادند.
Source: اخبار صرافی ها