دکتر قاسم عموعابدینی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عدم شناخت مناسب دانشگاه از نیازهای صنعت و بالعکس، عدم شناخت صنعت از توانایی‌های دانشگاه منجر به فاصله گرفتن این نهادها از یکدیگر می‌شود. بر اساس واقعیت‌های موجود در کشور صنایع یا نیاز خود را نمی‌شناسند و زمانی هم که به نیاز خود پی می‌برند آن را شفاف نمی‌کنند. در دنیا تهیه شرح خدمات نیازهای دانش‌بنیان در قالب‌های RFP یا SPEC امری مرسوم و کلیدی برای توسعه همکاری‌ها و انجام نوآوری باز است؛ ولی عمده شرکت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارای این توانمندی نیستند و کارگزاران محدودی نیز وجود دارند که این توانمندی را در کشور داشته باشند.

Source: دنیای اقتصاد