مدیر بخش بازارهای مالی جهانی در اوبربانک اتریش با تاکید بر علاقه شرکت‌های کوچک و متوسط اتریش (SMEs) برای کار با ایران، قرارداد خط اعتباری اوبربانک با 14 بانک ایرانی را در این زمینه حائز اهمیت دانست. هلموت ادلبائور گفت: ایران متاسفانه برای سال‌های زیاد تحت تدابیر محدود‌کننده‌ای بود و در حال حاضر این قرارداد اولین قدم در مسیر صحیح است تا درها به سوی تعامل ایران با شرکت‌های اروپایی باز شود.

Source: بانک و بیمه