رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس عملکرد موسسه اعتباری نور را در ساماندهی بازارهای غیر متشکل پولی مناسب ارزیابی کردند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه موسسه اعتباری نور نقش موثری در حفظ منافع سپرده‌گذاران ادغام‌شده در این موسسه داشته است، گفت: عملکرد مناسب این موسسه در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی مشهود است.

Source: بانک و بیمه