بانک صادرات ایران در راستای حمایت از تولید و اشتغالزایی طی شش ماه اول سال‌جاری، ٦٥١٣ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ١٨٢١ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان همدان و ٢٩٥٦ فقره تسهیلات به ارزش قریب به ٤٨٤ میلیارد ریال در بخش‌های اقتصاد مقاومتی این استان پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بخش‌های بازرگانی، خدمات، صنعت، کشاورزی و مسکن استان همدان در شش ماه نخست سال ٩٦ موفق به دریافت ٦٥١٣ فقره تسهیلات از شعب بانک صادرات ایران شده‌اند که مجموع اعتبارات تخصیص یافته در این بخش‌ها، از ١٨٢١ میلیارد ریال فراتر رفته است.

Source: بانک و بیمه