غلامرضا انبارلویی 
دلسوزان نظام ، رجال سیاسی متعهد ، آگاهان به مسائل اقتصادی خبر از اوضاع نابسامان بانک ها می دهند و برخی از ورشکسته بودن بانک ها و برخی از واهی بودن سود و ترازنامه بانک ها و برخی دیگر از عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری آنگونه که در مورد کاسپین شاهد بودیم سخن می گویند. سهم دستگاه های نظارتی همچون سازمان حسابرسی دیوان، محاسبات کشور و معاونت های زیرمجموعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نابسامانی چیست ؟ در دورانی که به عصر انفجار اطلاعات معروف است فضای مجازی ، ستون روزنامه ها حکایت از تخلفات مالی و محاسباتی دریافت و پرداخت حقوق های نجومی در بانک ها، صرافی های تابعه و شرکت های زیرمجموعه دارد.که با سند و مدرک و آدرس ارائه می شود، چرا دستگاه های نظارتی توان مستندسازی تخلفات بانک ها را ندارند؟ سال 94 در همین ستون از برخی از سوء جریانات مالی در یک صرافی وابسته به یک بانک دولتی رونمایی شد. 
اکنون بعد از دو سال جای شکر دارد که ماموران دیوان در آن بانک مستقر و یقه مدیر صرافی را که بدون تایید بانک مرکزی بیش از
2 سال آویزان صرافی بوده و همزمان …
Source: اخبار صرافی ها