گروه بنگاه‌ها: بانک مسکن با اجرای طرح ویژه «همت دو» فرصتی برای مشتریانی که بابت بدهی معوق به این بانک مشمول جریمه شده‌اند، فراهم کرد.با توجه به لزوم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سال جاری در وصول مطالبات غیر‌جاری و به‌منظور بهبود فرآیندهای منجر به وصول مطالبات، کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن پیشنهادهایی مطرح کرد.

Source: بانک و بیمه