در مراسمی از دست اندرکاران طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از عملکرد بانک مسکن قدردانی شد.

Source: بانک و بیمه