امروز دوشنبه ۱۳شهریور ماه قیمت انواع سکه باز هم در صرافی ها با افزایش قیمت روبه روشده است.
Source: اخبار صرافی ها