از 10 گروه عمده مواد خوراکی، نوسان قیمتی 6 گروه در سال‌جاری کمتر شد. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، نیمه اول امسال دوران کم‌نوسان‌تری برای خوراکی‌ها در قیاس با سال گذشته به حساب می‌آید؛ چراکه در این مدت 6 گروه نوسان کمتر و 2 گروه نوسان برابر و 2 گروه نیز نوسان بیشتری را تجربه کردند. بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به 31 شهریور منتشر کرد. این گزارش آخرین گزارش قیمت خوراکی‌ها در نیم‌سال اول محسوب می‌شود. «دنیای اقتصاد» با رصد روند قیمتی خوراکی‌ها در نیم‌سال اول 96، گرانی‌ آنها را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کرده است. این بررسی با مقایسه قیمت‌ خوراکی‌ها در آخرین گزارش نیم‌سال اول با آخرین گزارش اسفند سال قبل، صورت گرفته است.

Source: بانک و بیمه