خبر ورزشی/ یکی از مربیان لیگ برتر بیزینس های خود را گسترش می دهد.
یکی از مربیان معروف لیگ برتر گویا قصد دارد به زودی نبض بازار ارز ایران را به دست بگیرد! این مربی لیگ برتری که بیزنیس های متعددی داشته، این بار وارد بازار ارز شده و قصد دارد دو صرافی افتتاح کند. کارهای صدور مجوز صرافی های او صورت گرفته است و بعضی از نزدیکانش می گویند شاید امتیاز یکی از این صرافی ها را بفروشد.
Source: اخبار صرافی ها