بانک تجارت با تخصیص 70 میلیارد ریال تسهیلات، در پرداخت مطالبات معوق کارگران مجتمع صنعتی هپکوی اراک مشارکت کرده است.

Source: بانک و بیمه