معاون ارزی سابق بانک مرکزی می گوید: ورود بانک مرکزی در بازار و فروش ارز مکانیسم درستی نداشت. ارز به افراد خاص و صرافی های خاص فروخته می شد و بازی از بانک ها به صرافی ها رفت.
Source: اخبار صرافی ها