بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در شهریورماه سال‌جاری در مجموع 9 میلیون و 148 هزار فقره چک مبادله‌ای به ارزش تقریبی 59 هزار میلیارد تومان منتشر شده است. از این مقدار در مقیاس تعداد 6/ 15 درصد و در مقیاس ارزش 8/ 21 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده‌اند.

Source: بانک و بیمه