بانک مرکزی در یک بخشنامه افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه 3، 6 و 9 ماهه از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال 1396 ممنوع کرد. همچنین بانک‌ها می‌توانند با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه 6،3 و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند.

Source: بانک و بیمه