رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که در حال حاضر موسسه غیر‌مجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

Source: بانک و بیمه