4 ماه متوالی است که نسبت ارزشی چک‌های وصولی نسبت به کل چک‌ها، در حال افزایش است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد این افزایش بیش از هر چیز، ناشی از افت ارزش چک‌های برگشتی است. در مهرماه، میزان چک‌های برگشتی 9 درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که ارزش آن، تنها به رشد 2 درصدی بسنده کرد. این داده‌ها نشان می‌دهد به‌رغم بهبود در نسبت ارزش چک‌های وصولی، سیل برگشتی چک‌ها به سمت اعداد خرد حرکت و یک سیگنال هشدار برای کسب‌و‌کارهای خرد را مخابره می‌کند.

Source: بانک و بیمه