نقد و بررسی یک رأی؛
با موضوع: «تقاضای تعقیب کیفری کارمند دولت به اتهام معدوم نمودن دادنامه»
به قلمِ مهدی صرافی

پایگاه خبری اختبارـ نقدِ آراء دادگاه ها در جهتِ فهمِ رویه قضایی و افزایش قدرت تحلیل وکلا و دانشجویان حقوق بسیار کارآمد است. آقای مهدی صرافی، به بررسی و نقدِ رأیی پرداخته است که در ادامه ابتدائاً شرح پرونده و رأی دادگاه تجدیدنظر و سپس نقد رأی را می آوریم:
خلاصه جریان پرونده:
خانم (ف) تقاضای تعقیب کیفری آقای (ح) که کارمند دولت می باشند را به اتهام معدوم نمودن دادنامه شماره…. مورخ ….: اصدار یافته از شعبه دادگاه عمومی تهران کرده و در مقام ایضاح آن اظهار داشته است:
در مورخ: وکیل اینجانب، پیرو مراجعات قبلی خود برای حصول اطلاع از تصمیم متخذه به شعبه دادگاه های عمومی تهران مراجعه می نماید که اظهار می گردد که در خصوص پرونده مطروحه رأی صادر شده است و هنگامی که وکیل اینجانب قبل از وقوف بر کیفیت رأی صادره اظهار می دارد که پرونده در رابطه با ادعای جعل مطرح بوده چگونه ممکن است دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناس رأی صادر کرده باشد، منشی دادگاه در پاسخ می گوید: رأی به …
Source: اخبار صرافی ها