رکود در بودجه‌های عمرانی، تغییر نگرش به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نرخ تحولات جهانی، پیمانکاران و مشاوران، این بازیگران اصلی صنعت احداث را به چالشی دراماتیک کشانده است و هرلحظه بیم آن می‌رود با عبور از مرحله بحران این صنف دچار شکست یا فروریزشی ساختاری شوند چنان‌که درخصوص صنایع تولیدی بعضا شاهد آن هستیم. در این راستا آنچه باعث تاب‌آوری آنها در برابر چالش‌ها و بحران‌ها با حداقل آشفتگی و حفظ توانمندی و کارآیی‌ها خواهد شد چه ازلحاظ تطابق و سازگاری با تنش‌ها و چه از منظر بازگشت سریع به شرایط پیش از بحران موردتوجه جدی است.

Source: بانک و بیمه