رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به نقش مخرب صرافی های غیرمجاز در بازار ارز کشور گفت: دولت موظف است با تکیه بر ضوابط و در عین حال با قوه اجرایی جلوی فعالیت آنها را بگیرد. طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر، پیرامون صرافی ها ی غیرمجاز گفت: صرافی ها ی غیر مجاز نقش مخربی در بازار دارند و دولت ها موظفند با تکیه بر ضوابط و در عین حال قوه اجرایی جلوی فعالیت آنها را بگیرند.وی ادامه داد: در همه دوره ها ، فعالیت ها ی غیر مجاز جزء واقعیت ها ی جامعه بوده و در هر زمانی که دولت ها دقت بیشتر و ضوابط متعادل تری وضع کرده اند، فضای کسب و کار مطلوب تر و در نتیجه فعالیت مراکز غیر مجاز کمتر شده است.
Source: اخبار صرافی ها