امروزچهارشنبه ۳۰در اول آذر ماه ۱۳۹۶ قیمت انواع سکه در صرافی ها بانوسان همراه بود.
Source: اخبار صرافی ها