بانک تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در نشستی با حضور نمایندگان بانک سپرده‌ای آلمان به بررسی راهکارهای تامین‌مالی هدفمند و موثر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) پرداختند.

Source: بانک و بیمه