زهرا تاجیک
قیمت د لار د ر کشور این روزها یکبار د یگر د ستخوش نوسانات لحظه ای شد ه است، به طوری که عموم صرافی ها قیمت د لار را اعلام نمی کنند . گذشتن قیمت د لار از مرز 4 هزار تومان و بار روانی این افزایش قیمت باعث شد ه تا یکبار د یگر مرد م به فکر خرید د لار بیفتند تا شاید همچون تجربه سال 1393 قیمت روزافزون د لار باعث شود سود ی عاید سرمایه های اند ک آنان شود ؛ د ر آن زمان اگر چه رئیس د ولت وقت وعد ه های عجیب و غریب می د اد که قیمت د لار د ر ایران از 1250 تومان به 900 تومان عقب گرد کند اما ظرف مد ت کوتاهی د لار قیمتی بالاتر از 3500 تومان پید ا کرد !
قیمت د لار د ر سال گذشته نیز یکبار د یگر چنین وضعیتی پید ا کرد و به بالاتر از 4200 تومان رسید ، د ر آ …
Source: اخبار صرافی ها