قربانی گفت: خیلی راحت فروشگاه ها این واحد پولی را قبول می کنند، خرید می کنند و یا در صرافی ها تعویض می کنند. موضوع استفاده دولت ها از این واحد پولی، ریسکی است و هنوز تبعات آن معلوم نشده است.
Source: اخبار صرافی ها