بیمه نوین مبلغ هشت میلیارد و 600 میلیون ریال بابت خسارت ثالث بدنی به خانواده زیان دیده یک جوان لنگرودی پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل بیمه نوین، چک تسویه خسارت پرونده ثالث بدنی با حضور مقامات انتظامی استانی و محلی ازسوی رئیس شعبه رشت و رئیس اداره نظارت بر خسارت بدنی بیمه‌های اتومبیل شرکت به خانواده زیان دیده تحویل شد.

Source: بانک و بیمه