در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج در قالب یک طرح ضربتی و همچنین آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی‌های غیرمجاز ارائه شد.

Source: بانک و بیمه