850 میلیارد تومان در سال 1395 از سوی بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی استان اصفهان پرداخت شده است.سهم استان اصفهان از کل تسهیلات پرداختی این بانک به استان‌های کشور در سال گذشته 10 و نیم درصد است.این تسهیلات به‌منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و تامین سرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی استان اصفهان پرداخت شده است.بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای طرح رونق تولید تاکنون حدود 195 میلیارد تومان تسهیلات نیز در قالب این طرح به صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان پرداخت کرده است.

Source: بانک و بیمه