بانک ملی ایران در پنج استان توانست از جشنواره شهید رجایی تقدیرنامه دریافت کند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ادارات امور شعب استان‌های لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، زنجان و یزد بانک ملی ایران توانستند در جشنواره شهید رجایی، رتبه برتر کسب کنند. بر این اساس، اداره امور شعب استان لرستان بانک ملی ایران در ارزیابی عملکرد سال 1395 بین دستگاه‌های اجرایی استان درخصوص اجرای سند اقتصاد مقاومتی حائز رتبه برتر شد. اداره امور شعب استان یزد بانک ملی ایران نیز در محور رضایت‌مند‌ی بخش خصوصی از عملکرد دستگاه در بهبود فضای کسب‌و‌کار، در شاخص‌های اختصاصی ویژه استانی رتبه برتر را کسب کرد. ادارات امور شعب استان ایلام، چهارمحال و بختیاری و زنجان نیز توانستند رتبه‌های برتر استان در محور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اقتصاد مقاومتی و ارتباطات مردمی را از آن خود کنند.

Source: بانک و بیمه