در نوسانات اخیر بازار ارز صرافی بانک ها به عنوان کانال های اصلی توزیع ارز از سوی بانک مرکزی در بازار با روالی متفاوت عرضه را انجام می دهند.
Source: اخبار صرافی ها