فصل گذشته تعداد بیکاران کشور کم شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان امسال جمعیت بیکار کشور در قیاس با تابستان سال گذشته، عقبگردی 188 هزار نفری داشته است. واکاوی داده‌های مرکز آمار از این نکته حکایت دارد که تخلیه بار بیکاری بر دوش گروه سنی جوان بوده است. در واقع کاهش تعداد بیکاران در تابستان کاملا مدیون کاهش بیکاران جوان است. در این بین متولدان دهه 70 نقش اصلی را بازی کرده‌اند؛ چراکه از جمعیت بیکار بازه سنی 15 تا 24 ساله 148 هزار نفر کاسته شد.

Source: بانک و بیمه