آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه به 8/ 23 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 5/ 0 واحد درصد کاهش یافته است.

Source: بانک و بیمه