عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه وجودی بانک‌های توسعه‌ای، تامین مالی حوزه تولید، اشتغال و صنعت کشور است. از میان نهادهای مالی موظف، بانک صنعت و معدن به بهترین شکل این وظیفه را انجام می‌دهد.

Source: بانک و بیمه