کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد در حرکتی انسان دوستانه و خیرخواهانه مبلغ یک میلیارد ریال از حقوق و درآمد ماهانه خود را به هموطنان آسیب دیده خود تقدیم کردند.همچنین به منظور تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان، تیم ارزیابی و خسارت بیمه سرمد نسبت به بازدید و ارزیابی خسارت از مناطق آسیب‌دیده اقدام کردند.

Source: بانک و بیمه