مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده 3 و حق بیمه‌نامه حوادث راننده مسبب حادثه از سوی رئیس مجلس گفت: براساس این ماده مقرر شده بود که خسارت پرداختی به رانندگان مسبب حادثه معادل دیه مرد مسلمان در ماه عادی باشد، در حالی که حداقل دیه مرد مسلمان، دیه ماه حرام است.

Source: بانک و بیمه