یدالله دادگر
استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

ابتدا توضیحاتی در مورد محدودیت‌ها ارائه می‌شود و در قسمت بعدی به عملکردها و بایسته‌ها اشاره می‌شود.


Source: دنیای اقتصاد