هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرف نظر از قیمتی كه طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور كلی فارغ از ارزش كالا در خارج دارای قیمتی است كه قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمت های صادراتی در اختیار گمرك, بانك و سایر سازمان ها قرار می گیرد.
بنابراین صادر كنندگان به این قیمت ها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزش ها تقویم شود. نحوه قیمت گذاری كالاهای صادراتی و الزام كلیه صادركنندگان به رعایت آن برای این است كه اولا صادركننده اگر مجاز به اظهار قیمت كالایی كه صادر می كند به دلخواه باشد، قطعا برای یك نوع كالا قیمت های مختلف به گمرك اظهار می شود و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد، هیچ كدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.