اظهاری است كه بر روی برگی كه گمرك تعیین کرده تنظیم می شود. در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمركی را كه باید در مورد كالا اجرا شود ذكر می كنند و مشخصاتی را كه از نظر گمرك برای اجرای ان روش لازم است، قید می كنند.