این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

سندی است بانك كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و ارز ریالی و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می دهد.