سندی است بانك كه مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید كالا و ارز ریالی و تاریخ گشایش اعتبار آن را نشان می دهد.