افشای اطلاعات به محض آگاهی ناشر، با رعايت شرايط دستورالعمل افشای فوری