الگوی خطوط تفکیکی separating lines candlestick pattern  از جمله الگوهای ادامه دهنده است و زمانی تشکیل می گردد که قیمت آغازین یک شمع با قیمت آغازین شمع قبل برابر یا بسیار نزدیک هم بوده اما رنگ آنها متضاد است و قیمت پایانی شمع دوم بالاتر یا پایین تر از شمع اول باشد. روند قبلی با تشکیل چنین الگویی در همان جهت ادامه می یابد. با اینکه این الگو بسیار نادر می باشد اما از اطمینان بالایی برای ادامه روند برخوردار است. قابل ذکر است این الگو بسیار مشابه الگوی خطوط برخوردی meeting lines  است اما برعکس آن از جمله الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود.

separating lines candlestick pattern الگوی خطوط تفکیکی

separating lines candlestick pattern الگوی خطوط تفکیکی

Related entries