این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.