انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.