فرض كنید یك شركت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر، نیاز به یك فروند هواپیمای جدید دارد، اما در حال حاضر، منابع مالی لازم برای خرید هواپیما را در اختیار ندارد. فکر می‌کنید چه گزینه دیگری به جز خریـد، پیش روی این شرکت قـرار دارد؟همان طور كه اگر كسی قادر به خرید منزل برای سكونت نباشد، اقدام به اجاره منزل مسكونی می‌كند، شرکت هواپیمایی هم می‌تواند هواپیمای مورد نیاز خود را اجاره کرده و در فواصل زمانی مشخص، به مالک هواپیما اجاره‌ بها بپـردازد.

این امكان از طریق انتشار اوراق اجاره، برای شرکت هواپیمایـی فراهم می‌شود. اما چگونـه؟ انتشار اوراق اجاره ازطریق یک نهاد مالی به نام “نهاد واسط” انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا، نهاد واسط اوراق اجاره را منتشر و ازطریق شبکه بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را برای فروش، عرضه می‌کند. با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی لازم برای خرید هواپیما در اختیار نهاد واسط قرار می‌گیرد. سپس نهاد واسط به وكالت از سرمایه‌گذاران،هواپیمای موردنظر را خریداری كرده و برای دوره مشخص، به شركت هواپیمایی اجاره می‌دهد.شركت هواپیمایی هم که با استفاده از این هواپیمای جدید،توانسته است درآمد خود را افزایش دهد،در فواصل زمانی معین (مثلا هر سه ماه یك‌بار)،اجاره بها را به شركت واسط پرداخت می‌كند و شركت واسط نیز كه در واقع، وكیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود،مبلغ اجاره بها را به آنها پرداخت می‌نماید.

در پایان دوره اجاره نیز شرکت واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمـا را به قیمت اسمی، یعنی همان قیمتی که خریداری کرده است،به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول خریداران اوراق اجاره را به آنها باز می‌گرداند.