مفهوم و در واقع كاركرد طرح بیمه سهام یا «اوراق اختیار فروش تبعی» در ایران این است كه سهامدار عمده یا همان ناشر اوراق مزبور تضمین می‌كند كه سهمNتومانی شركت را در سررسیدی مشخصNتومان به علاوه 20 درصد از سهامدار جزء خریداری كند. در واقع در این طرح سهام براساس نرخ بازده بدون ریسك 20 درصدی با كف قیمتی تعیین شده توسط سهامدار عمده مواجه می‌شود، حال آنكه سقف قیمت آن محدودیتی ندارد. بر همین مبنا ناشر اوراق اختیار فروش تبعی که سهامدار عمده می باشد ، بازده مثبت 20 درصدی در سررسید مشخص برای سهامداران حقیقی و جز را تضمین می‌كنند.به زبانی ساده و در یك جمله می‌توان گفت كه اوراق اختیار فروش تبعی سهام، آپشنی است كه پشتوانه آن خود سهم است وریسك خریداری سهام را بر مبنای اوراق فاقد ریسك تضمین می‌كند

Related entries