این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

استفاده از اوراق بدهی در بسیاری از کشورها یکی از روش‌های اصلی تامین مالی قلمداد می‌شود.هرگونه اوراق که توسط دولت یا شرکت منتشر شود و قابل معامله باشد، اوراق بدهی می گویند. اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی،اوراق قرضه شهرداری ها، سهام ممتاز، اوراق قرضه با پشتوانه رهنی و اوراق بهادار بدون کوپن از انواع اوراق بدهی می باشد.استفاده از اوراق قرضه در نظام مالی اسلامی ربوی است و مردود شناخته می شود بنابراین از ابزارهای دیگری که مطابق با شرع اسلام است، مانند صکوک و اوراق مشارکت استفاده می شود.