استفاده از اوراق بدهی در بسیاری از کشورها یکی از روش‌های اصلی تامین مالی قلمداد می‌شود.هرگونه اوراق که توسط دولت یا شرکت منتشر شود و قابل معامله باشد، اوراق بدهی می گویند. اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی،اوراق قرضه شهرداری ها، سهام ممتاز، اوراق قرضه با پشتوانه رهنی و اوراق بهادار بدون کوپن از انواع اوراق بدهی می باشد.استفاده از اوراق قرضه در نظام مالی اسلامی ربوی است و مردود شناخته می شود بنابراین از ابزارهای دیگری که مطابق با شرع اسلام است، مانند صکوک و اوراق مشارکت استفاده می شود.