اوراق تسهیلات مسکن،برگه امتیاز دریافت وام خرید ویا ساخت مسکن می باشد که با داشتن40 برگه این اوراق،متقاضیان می توانند وام 20 میلیون تومانی خرید،ساخت یا تکمیل واحد مسکونی را بگیرند.علاوه بر امکان دریافت تسهیلات،این برگه ها دارای ارزش ذاتی بوده ومانند اوراق بهادار دیگر با قیمت روز،قابل خرید وفروش در بازار فرابورس می باشند.