در این بازار صرفاً سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته می شوند،در این بازار سهام شرکتهای زیان ده،تازه تاسیس،شرکت های سهامی خاص که قصد اجرای افزایش سرمایه و تبدیل به سهامی عام را دارند و شرکت های کوچک پذیرفته شده مورد مبادله قرار می گیرند.در بازار دوم سهام شرکت هایی معامله می شوند که آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال ومشمول ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی) نباشند.