بانکی است که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای «کارت‌های بانکی» نزد آن مفتوح است.